Συλλογή

Αἱ Θεῖαι καὶ Ἱεραὶ Λειτουργίαι..., Βενετία, Νικόλαος Σάρος, 1723.
Είδος Αντικειμένου: Σελίδα τίτλου