Συλλογή

[Johannes Hübner]. Ἱερὸν Ἀπάνθισμα περιέχον τέσσαρας καὶ ἑκατὸν ἱστορίας τῆς Παλαιᾶς καὶ Νέας Διαθήκης μεταφρασθὲν ἐκ τῆς Γερμανικῆς... ὑπὸ Πολυχρονίου Δημητρίου Θρακὸς..., Λειψία, Τυπογραφία τοῦ Σόμμερ, 1775.
Είδος Αντικειμένου: Σελίδα τίτλου