Συλλογή

[Marlianus Ambrosius]. Θέατρον Πολιτικὸν εἰς τὸ ὁποῖον περιέχεται ἀκριβὴς συμβουλὴ τὶ πρέπει νὰ κάμῃ καὶ ἀπὸ τί νὰ ἀπέχῃ ὁ Ἡγεμών..., μεταγλωττισθὲν ἐκ τῆς Λατινικῆς... παρὰ... Νικολάου τοῦ Μαυροκορδάτου..., Λειψία, Βερνάρδος Χριστόφορος Πρέιτκοπφ καὶ Υἱό
Είδος Αντικειμένου: Σελίδα τίτλου