Συλλογή

[William Robertson]. Ἱστορία τῆς Ἀμερικῆς μεταφρασθεῖσα... Παρὰ Γεωργίου Βεντότη..., Βιέννη, Γεώργιος Βεντότης, τ. Α´-Β´, 1792, τ. Γ´-Δ´, 1794.
Είδος Αντικειμένου: Σελίδα τίτλου