Συλλογή

[Cornelius de Pauw]. Recherches philosophiques sur les Grecs, Paris, Jean-François Bastien, L’an III de la Republique française [= 1795], τ. Ι-ΙΙ.
Είδος Αντικειμένου: Πρόλογος - Αφιερωματικό σημείωμα