Συλλογή

[Ioachim Heinrich Campe]. Τοῦ νέου Ρομπινσὸν συμβάντα... μεταφρασθέντα παρὰ Κωνσταντίνου Δημητρίου Μπέλιου..., Βιέννη, Γεώργιος Βεντότης, τ. Α´-Β´, 1792.
Είδος Αντικειμένου: Τυπογραφικό κόσμημα