Συλλογή

Fil. Butmann, Ἑλληνικὴ Γραμματική, Μέρη Α΄1, Α΄2, Β΄, Γ΄, Κέρκυρα, Ἐν τῇ Τυπογραφίᾳ τῆς Κυβερνήσεως, 1843.
Είδος Αντικειμένου: Οικογένεια τυπογραφικών χαρακτήρων