Συλλογή

[Ioachim Heinrich Campe]. Τοῦ νέου Ρομπινσὸν συμβάντα... μεταφρασθέντα παρὰ Κωνσταντίνου Δημητρίου Μπέλιου..., Βιέννη, Γεώργιος Βεντότης, τ. Α´-Β´, 1792.
Πρώτη καὶ μοναδικὴ ἔκδοση τῆς Περιγραφῆς τοῦ Νέου Ροβινσώνα, συγγραφέας τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ Γερμανὸς λεξικογράφος καὶ παιδαγωγὸς J.H. Campe (1764-1818). Τὴν ἑλληνικὴ μετάφραση ἐπιμελήθηκε ὁ Κωνσταντῖνος Μπέλιος, ἀπὸ τὴ Λινοτόπολη τῆς Μακεδονίας.
Σχήμα: 16 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. [2]+232+1 χ..+1 λ. καὶ μία ὁλοσέλιδη χαλκογραφία (Ἡ μετὰ τῶν ³Á¯É½ Ρομπινσὸν μάχη) στὴν ÁÇ®
Βιβλιογραφία: Λαδᾶς - Χατζηδῆμος ΙΙΙ/1, 94 • ΠΑΠ Ι, 1499
Ενότητα: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο