Συλλογή

Κ.Μ. Κούμας. Ἱστορίαι τῶν Ἀνθρωπίνων Πράξεων ἀπὸ τῶν ἀρχαιοτάτων χρόνων ἕως τῶν ἡμερῶν μας..., Βιέννη, Ἀντώνιος Αὐκοῦλος (Anton v. Haykul), τ. Α´-Ε´, 1830, τ. ΣΤ´-ΙΑ´, 1831, τ. ΙΒ´, 1832.
Πρώτη καὶ μοναδικὴ ἔκδοση τῆς Ἱστορίας σὲ 12 τόμους. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἔργο τοῦ Διαφωτισμοῦ Παγκόσμιας Ἱστορίας στηριγμένο στὰ καλύτερα ἀντίστοιχα εὐρωπαϊκὰ ἔργα. Στὸν 12ο τόμο περιέχει τὴν ἱστορία τῶν νεοελληνικῶν πραγμάτων ποὺ εἶναι ἔργο πρωτότυπο.
Σχήμα: 18,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. η´+1 χ..+1 λ.+553+1 χ..
Βιβλιογραφία: Γκίνης - Μέξας Ι, 1948, 2076, 2198
Ενότητα: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο