Συλλογή

Ἀθήναιος, Ἀθηναίου Δειπνοσοφιστῶν Βιβλία πεντεκαιδέκα. Athenaei..., Βασιλεία, Apud Ioannem Valderum, Σεπτέμβριος 1535.
Σχήμα: 29 εκ
Ενότητα: Αναγέννηση - Ουμανισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο