Συλλογή

Lucianus. Λουκιανοῦ Σαμοσατέως Θεῶν Διάλογοι, Strasburg, Ioannes Schottus, 1515.