Συλλογή

Ἀκολουθία τοῦ ἐν ἁγίοις... Δονάτου Ἐπισκόπου Εὐροίας..., Βενετία, Δημήτριος Θεοδοσίου, 1774.
Είδος Αντικειμένου: Επίτιτλο