Συλλογή

[Γεμινιανὸς Γαέτης/Geminiano Gaeti]. Τρόπαιον τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Πόνημα Ἀντωνίου Μανουὴλ... Τὰ μὲν ἐν τῷ κειμένῳ μεταφρασθέντα ἐξ Ἰταλικοῦ.... πρὸς ἀπόδειξιν τῆς εὐσεβείας, καὶ ἀναίρεσιν τῶν φληναφῶν δυσσεβῶν..., Βιέννη, Ἰωσὴφ Βαουμάιστερ, 1791.
Είδος Αντικειμένου: Σελίδα τίτλου