Συλλογή

[Γεμινιανὸς Γαέτης/Geminiano Gaeti]. Τρόπαιον τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως. Πόνημα Ἀντωνίου Μανουὴλ... Τὰ μὲν ἐν τῷ κειμένῳ μεταφρασθέντα ἐξ Ἰταλικοῦ.... πρὸς ἀπόδειξιν τῆς εὐσεβείας, καὶ ἀναίρεσιν τῶν φληναφῶν δυσσεβῶν..., Βιέννη, Ἰωσὴφ Βαουμάιστερ, 1791.
Τὸ Τρόπαιον συντάχθηκε ἀπὸ τὸν Α. Μανουήλ, μὲ βάση τὸ ἔργο τοῦ Ἰταλοῦ G. Gaeti, Il giovine istruito, τὸ ὁποῖο ὁ Μανουὴλ ἐμπλούτισε μὲ πλῆθος παραπομπὲς σὲ ἀρχαίους καὶ βυζαντινοὺς συγγραφεῖς, ὅπως καὶ σὲ νεότερους, τόσο κοσμικοὺς ὅσο καὶ ἐκκλησιαστικούς. Τὸ βιβλίο ἔχει ἔντονο ἐγκυκλοπαιδικὸ χαρακτήρα καὶ βρίθει παραπομπῶν, βιογραφικῶν σημειωμάτων καὶ παραθεμάτων. Ὁ Μανουὴλ γεννήθηκε στὴν Πάτρα, χρημάτισε σερδάρης τοῦ πριγκιπάτου τῆς Μολδοβλαχίας καὶ ἐπεξεργάστηκε τὸ Τρόπαιον κατὰ τὴν παραμονή του στὴ Στεφανούπολη τῆς Τρανσυλβανίας.
Σχήμα: 22 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. κδ´+291+1 χ.ἀ
Βιβλιογραφία: Λαδᾶς - Χατζηδῆμος ΙΙΙ/1, 93-4 • ΠΑΠ Ι, 2338
Ενότητα: Θεολογία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο