Συλλογή

[J. Ch. von Schmid]. Ἱστορία τῆς Παλαιᾶς Γραφῆς... μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ Γερμανικοῦ... παρὰ Γρηγορίου Καλαγάννη Ἱεροδιακόνου..., Βιέννη, Ἰωάν. Βαρθολ. Σβέκιος, τ. Α´, 1819 - Ἱστορία τῆς Νέας Γραφῆς... μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ Γερμανικοῦ... παρὰ Γρηγορίου Καλαγ
Είδος Αντικειμένου: Σελίδα τίτλου