Συλλογή

[J. Ch. von Schmid]. Ἱστορία τῆς Παλαιᾶς Γραφῆς... μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ Γερμανικοῦ... παρὰ Γρηγορίου Καλαγάννη Ἱεροδιακόνου..., Βιέννη, Ἰωάν. Βαρθολ. Σβέκιος, τ. Α´, 1819 - Ἱστορία τῆς Νέας Γραφῆς... μεταφρασθεῖσα ἐκ τοῦ Γερμανικοῦ... παρὰ Γρηγορίου Καλαγ
Πρώτη καὶ μοναδικὴ ἔκδοση καὶ πρῶτο ἑλληνικὸ βιβλίο ποὺ βγῆκε ἀπὸ τὸ νεοσύστατο αὐτὸ τυπογραφεῖο τῆς Βιέννης τοῦ Δ. Δαβιδοβίκη.
Σχήμα: 19 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. 1 χ..+1 λ.+3 χ..+1 λ.+340 (º­Æ±»¿, λείπει ὁ τίτλος)
Βιβλιογραφία: Γκίνης - Μέξας Ι, 1162, 1317
Ενότητα: Θεολογία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο
Περιέχει: