Συλλογή

[Philip Dormer-Stanhop, κόμης τοῦ Chesterfield], Οἰκονομία τῆς ζωῆς ἤτοι Σύνοψις τῆς Ἠθικῆς ἐκ τῆς Ῥωσσικῆς γλώσσης μεταφρασθεῖσα παρὰ Σπυρίδονος Δεστούνη ---, Μόσχα, Ἐν τῷ τῆς Κοινότητος Τυπογραφείῳ Παρὰ Λύμπη, Χαρίῳ καὶ Ποπόβ, 1802.
Είδος Αντικειμένου: Σελίδα τίτλου