Συλλογή

[J.H.D. Moldenhaver]. Ἀρχαιολογία συνοπτικὴ τῶν Ἑλλήνων... ἐρανισθεῖσα... παρὰ Γεωργίου Κωνσταντίνου Σακελλαρίου... διὰ... ἐπιμελείας Πολυζώη Λαμπανιτζιώτη..., Βιέννη, Γεώργιος Βεντότης, 1796.
Πρώτη καὶ μοναδικὴ ἔκδοση μιᾶς συλλογῆς ποὺ συνέταξε ὁ Γεώργιος Σακελλαρίου βασιζόμενος σὲ διάφορες πηγὲς καὶ κυρίως στὸ ἔργο τοῦ Moldenhaver. Τὸ πόνημα αὐτὸ ἀναφέρεται σὲ ποικίλα ἱστορικά, θρησκευτικὰ θέματα, καὶ σὲ ἤθη καὶ ἔθιμα τῶν Ἑλλήνων στὴ διαχρονία. Ἐκδότης τῆς Ἀρχαιολογίας ἦταν ὁ Πολυζώης Λαμπανιτζιώτης. Ὁ Σακελλάριος (1765-1838) γεννήθηκε στὴν Κοζάνη καὶ ἐντάχθηκε στὸν λόγιο κύκλο τῶν Μακεδόνων, μέλη τοῦ ὁποίου ἦταν ὁ Μ. Περδικάρης, ὁ Γ. Ρουσιάδης καὶ ὁ Α. Χριστόπουλος.
Σχήμα: 16,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. [14]+2 λ.+228 [= 223]+1 χ..
Βιβλιογραφία: ±´¶Â - Χατζηδῆμος ΙΙΙ/2, 4 • Ἠλιοὺ Ι, 202 • ΠΑΠ Ι, 5184 • Λέανδρος Ι. Βρανούσης, «Προλεγόμενα» στὴν ½±ÄÍÀÉ÷ Ἐφημερὶς 1797, Ἀθήνα 1995, σ. 645-649
Ενότητα: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο
Περιέχει: