Συλλογή

[Βολταῖρος (Voltair)]. Ἱστορία Καρόλου τοῦ ΙΒ´. Βασιλέως τῆς Σουεδίας Μεταφρασθεῖσα ἀπὸ τοῦ Γαλλικοῦ εἰς τὴν καθομιλουμένην τῶν Γραικῶν γλώσσαν παρὰ Κωνσταντίνου τοῦ Τζιγαρᾶ ἀφιερωθεῖσα δὲ τοῖς ἐντευξομένοις φιλογενέσι καὶ φιλοΐστορσι, διὰ προσεχοῦς ἐπιστ
Πρώτη καὶ μοναδικὴ ἔκδοση τοῦ Histoire de Charles XII τοῦ Βολταίρου μὲ μετάφραση τοῦ Κ. Τζιγαρᾶ, ποὺ τυπώθηκε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ 1732. Ὁ ἐπιμελητὴς τῆς ἔκδοσης ἀποφεύγει νὰ μνημονεύσει τὸν συντάκτη τοῦ ἔργου.
Σχήμα: 19 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. 2 λ.+ιδ´+2χ..+446+4 λ.
Βιβλιογραφία: Ἠλιού, 19ος Α´, 1806.44
Ενότητα: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο