Συλλογή

[Ἀθανάσιος Χριστόπουλος καὶ κλουτζιάρης Νέστωρ]. Νομοθεσία τοῦ... Γεωργίου Καρατζᾶ Βοεβόδα..., Βιέννη, Ἰωάν. Βαρθ. Τσβέκιος, 1818.
Δεύτερη ἔκδοση μὲ πρώτη αὐτὴ τοῦ 1817 ποὺ κυκλοφόρησε ἀνώνυμα ἀλλὰ ἀπὸ τὸν Χριστόπουλο καὶ τὸν τιτλοῦχο Νέστορα, στοὺς ὁποίους ὁ ἡγεμόνας Καρατζᾶς ἀνέθεσε τὸ 1816 τὴ σύνταξη τοῦ ἔργου. Τὴν ἰδέα γιὰ τὴν καταγραφὴ τῆς νέας νομοθεσίας εἶχε προτείνει στὸν Βοεβόδα ὁ Χριστόπουλος, κι αὐτὸς εἶναι ἄλλωστε ὁ λόγος ποὺ τοῦ ἀνέθεσε τὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἐγχειρήματος τῆς Νομοθεσίας.
Σχήμα: 18,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ.. [4]+132+7 χ..+1 λ. καὶ 2 πίν. ἐκτὸς κειμένου (μία χαλκογραφία τοῦ ἡγεμόνα Γ. Καρατζᾶ μὲ θυρεὸ καὶ ἐπιγραφὴ καὶ ἕνας πτυσσόμενος πίν. μὲ στέμμα βαθμῶν συγγενείας)
Βιβλιογραφία: Ἠλιού, 19ος Α´, 1818.62
Ενότητα: Νεοελληνικός Διαφωτισμός
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο