Συλλογή

[Ἀθανάσιος Χριστόπουλος καὶ κλουτζιάρης Νέστωρ]. Νομοθεσία τοῦ... Γεωργίου Καρατζᾶ Βοεβόδα..., Βιέννη, Ἰωάν. Βαρθ. Τσβέκιος, 1818.
Είδος Αντικειμένου: Πίνακας περιεχομένων και ευρετήριο