Συλλογή

[Ἀθανάσιος Σκιαδᾶς]. Γένος, Ἦθος Κίνδυνοι καὶ Κατορθώματα Πέτρου τοῦ Πρώτου... Αὐτοκράτορος... ῾Ρωσίας..., Βενετία, Ἀντώνιος Βόρτολις, 1737.
Είδος Αντικειμένου: Οικογένεια τυπογραφικών χαρακτήρων