Συλλογή

[Giovanni della Casa]. Ἡ χρηστοήθεια πρὸς διακόσμησιν ἠθῶν τῶν Νέων... ἐκ τῆς Λατινίδος... μετενεχθεῖσα... προσαυξηθεῖσα... ὑπὸ... Ἀντωνίου τοῦ Βυζα­ντίου..., Βενετία, Νικόλαος Γλυκύς, 1788.
Είδος Αντικειμένου: Οικογένεια τυπογραφικών χαρακτήρων