Συλλογή

[Fran. Voltaire]. Περὶ τῶν Διχονοιῶν τῶν ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Πολονίας δοκίμιον ἱστορικὸν καὶ κριτικὸν... Μεταφρασθὲν [ὑπὸ Εὐγενίου Βουλγά-ρεως]... καὶ Σχεδίασμα περὶ τῆς Ἀνεξιθρησκείας [ὑπὸ Εὐγ. Βουλγάρεως]... [Λειψία], 1768.
Είδος Αντικειμένου: Τυπογραφικό κόσμημα