Συλλογή

[Fran. Voltaire]. Περὶ τῶν Διχονοιῶν τῶν ἐν ταῖς Ἐκκλησίαις τῆς Πολονίας δοκίμιον ἱστορικὸν καὶ κριτικὸν... Μεταφρασθὲν [ὑπὸ Εὐγενίου Βουλγά-ρεως]... καὶ Σχεδίασμα περὶ τῆς Ἀνεξιθρησκείας [ὑπὸ Εὐγ. Βουλγάρεως]... [Λειψία], 1768.
Ἡ πρώτη ἔκδοση ποὺ συνέταξε ὁ Ἰωσὴφ Βουρδιλλόντος στὰ γαλλικὰ πρωτοτυπώθηκε τὸ 1767 καὶ ἐπανεκόδθηκε ἀπὸ τὸν Ἰωάννη Χριστιανὸ Φισχέρο, ποὺ παρίστανε καὶ τὸν συγγραφέα τοῦ πονήματος. Στὴ συνέχεια τὸ βιβλίο ἀπέκτησε κάποιος Γραικός, ποὺ δὲν γνώριζε καλὰ γαλλικά, θεώρησε ὅμως ὅτι περιέχει σκέψεις ποὺ ἐνδιαφέρουν τὸ Γένος: τὸ μετέφρασε καὶ τὸ προώθησε στὸν Τύπο. Ἡ ἑλληνικὴ ἔκδοση συμπληρώθηκε μὲ τὴ διασαφήνιση τῶν λεγομένων, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀποκαλυφθεῖ ἡ ὑποκρισία τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας. Τὴν ἔκδοση συμπληρώνει τὸ Σχεδίασμα περὶ Ἀνεξιθρησκείας τοῦ Εὐγ. Βούλγαρη.
Σχήμα: 19,5 εκ
Περιγραφή Σελίδων: σ. [8]+284
Βιβλιογραφία: ΒΗ IIΙ/2 (691) • ΠΑΠ Ι, 5927
Ενότητα: Θεολογία
Είδος Αντικειμένου: Βιβλίο